Daty i terminy

W pierwszym etapie Konkursu Uczestnicy prześlą zgłoszenia konkursowe na formularzu zgłoszeniowym, po wypełnieniu i podpisaniu go przez uprawnionych przedstawicieli, w zaklejonej kopercie, listem poleconym na adres Fundacji Tygodnika Powszechnego ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem „Promotorzy Debiutów” oraz w wersji elektronicznej na adres: promotorzydebiutow@tygodnik.com.pl , w terminie do dnia 21 sierpnia 2015r. 

W terminie do dnia 9 września 2015 r. Jury Konkursu wybierze 15 zgłoszeń, których lista zostanie opublikowana w „Tygodniku Powszechnym” nr 37/2015, datowanym na 13.09.2015r. oraz na stronie www.promotorzydebiutow.pl .

W drugim etapie Konkursu każdy z zaproszonych do udziału w nim Uczestników prześle kompletny projekt zgłoszonej do Konkursu książki w terminie do dnia 30 września 2015 r. Projekty nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Podobnie jak w przypadku formularza zgłoszeniowego kompletny projekt książki należy przesłać w zaklejonej kopercie, listem poleconym na adres Fundacji Tygodnika Powszechnego ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem „Promotorzy Debiutów” oraz w wersji elektronicznej na adres: promotorzydebiutow@tygodnik.com.pl w dacie wysyłki listownej.

W terminie do dnia 22 października 2015 r. Jury Konkursu wybierze, spośród nadawców nadesłanych kompletnych projektów książek, Laureatów Konkursu, których lista zostanie ogłoszona w dniu 23 października 2015 r. podczas Conrad Festival 2015 oraz opublikowana w „Tygodniku Powszechnym” nr 44/2015 datowanym na 01.11.2015r., a także na stronie www.promotorzydebiutow.pl.

Do dnia 6 listopada 2015 r. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, złożą oświadczenie o przyjęciu nagrody wraz ze zobowiązaniem do wykorzystania jej wyłącznie na wydanie książki zgłoszonej do Konkursu i zgodnie z zasadami określonymi Regulaminie Konkursu

Wypłata nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata Konkursu w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

Nagrodzeni Laureaci będą zobowiązani do wydania nagrodzonej w Konkursie książki, rozpoczęcia jej dystrybucji i dostarczenia Organizatorowi Konkursu 3 egzemplarzy w formie drukowanej i/lub 3 egzemplarzy dowolnego nośnika danych zawierającego pełną wersję elektroniczną książki we wszystkich formatach, w jakich trafia ona do rozpowszechniania, w terminie do 15 dnia grudnia 2015 roku.